بستن
برای تغییر باید دل به دریا بزنی
برای تغییر سبک زندگی اماده شو ... همراه با ما به جزیره های جدید سفر کن و عادت های سالم بساز
سکان عادت هات رو بدست بگیر
پیش به سوی جزیره رژیمی ... عادت های رژیمی بساز. از هر میزبانی که دوست داری رژیم بگیر و بدن ایده آلت را بساز.
در جزیره ورزشی لنگر بنداز
به جزیره های ورزشی سفر کن. برنامه ورزشی خودت را از هر میزبانی که دوست داری بگیر و طبق برنامه ورزش کن.
در جزیره چالش عادت بساز
از چالش میزبان های مختلف استفاده کن. خودت را به چالش دعوت کن و عادت های ماندگار به خودت هدیه بده

عنوان